USŁUGI OPERACYJNE

Usługi Agenta Transferowego, w tym:

 • Prowadzenie rejestrów uczestników/członków funduszy
 • Przetwarzanie zleceń i dyspozycji
 • Obsługa uczestników/członków funduszy
 • Ewidencjonowanie danych o Dystrybutorach funduszy i obsługa sieci dystrybucji
 • Raportowanie
 • Wysyłka potwierdzeń po transakcjach
 • Wsparcie prawne

Pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów finansowych

Wysyłka korespondencji i materiałów informacyjnych

Archiwizacja dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej

Czytaj więcej

USŁUGI IT

 • Tworzenie, modyfikowanie oraz udostępnianie oprogramowania
 • Hosting
 • Kolokacja
 • Dostarczanie rozwiązań z zakresu business continuity – Disaster Recovery Center

Czytaj więcej

OBSŁUGA KLIENTA

Usługi Contact/Call Center, w tym:

 •     Obsługa korespondencji i reklamacji
 •     Prowadzenie infolinii, systemów IVR, Skype
 •     Przeprowadzanie kampanii telemarketingowych

Bezpośrednia obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Czytaj więcej

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych, wykwalifikowany zespół oraz innowacyjne systemy.

Wyróżniamy się usługami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

 

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników
 • obsługa IKE, IKZE, PPE, PPO oraz innych programów oszczędnościowych
 • obsługa zleceń finansowych i niefinansowych
 • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy
 • rozliczanie opłat manipulacyjnych, podatków oraz dodatkowych świadczeń
 • wykonywanie czynności wynikających z Ustawy AML
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka potwierdzeń transakcji, materiałów informacyjnych oraz innej korespondencji
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Wsparcie Dystrybucji

 • prowadzenie rejestru dystrybutorów oraz sprzedawców
 • obsługa sprzedawców poprzez Contact/Call Center
 • udostępnienie dystrybutorom serwisu internetowego do przyjmowania zleceń

Obsługa Klienta

 • obsługa uczestników poprzez Contact/Call Center
 • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
 • udostępnienie uczestnikom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji oraz możliwość składania zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • sprzedaż jednostek telefonicznie oraz poprzez serwis internetowy

Czytaj więcej

Otwarte Fundusze Emerytalne

Jesteśmy obecnie wyłącznym dostawcą usług agenta transferowego dla Towarzystw korzystających z usług zewnętrznego agenta transferowego.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków funduszu
 • przeliczanie na jednostki rozrachunkowe składek
 • obsługa procesu wypłat transferowych
 • obsługa procesów związanych z dziedziczeniem oraz podziałem środków
 • wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi, tj. ZUS, KNF i KDPW SA
 • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka korespondencji do członków funduszu oraz innych podmiotów
 • obliczanie opłat, podatków oraz przygotowywanie informacji do rozliczeń podatkowych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Obsługa Klienta

 • obsługa członków poprzez Contact/Call Center
 • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
 • udostępnienie członkom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Czytaj więcej

Dobrowolne Fundusze Emerytalne

Obsługujemy wszystkie programy oszczędnościowe oferowane przez naszych Klientów.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków funduszu
 • obliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłat
 • obsługa rachunków bankowych funduszu
 • wprowadzanie, administrowanie i bezpieczne przechowywanie danych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • korespondencja z podmiotami zewnętrznymi
 • wykonywanie oraz monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych funduszu
 • utworzenie i prowadzenie ewidencji dystrybutorów
 • wysyłka korespondencji do członków funduszu, w tym materiałów marketingowych
 • przygotowywanie raportów
 • dystrybucja funduszy

Obsługa Klienta

Prowadzenie obsługi informacyjnej bezpośredniej oraz z wykorzystaniem mediów komunikacji telefonicznej, faksowej, listownej, internetowej oraz e-mail:

 • Contact/Call Center
 • automatyczna informacja telefoniczna (IVR)
 • archiwizacja zapisów rozmów telefonicznych
 • obsługa osobista w siedzibie Pekao FS
 • przyjmowanie, weryfikacja prawidłowości i kompletności zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • udostępnienie systemu internetowego do składania zleceń
 • wysyłka informacji sms, e-mail

Czytaj więcej

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

 

PFS prowadzi wsparcie operacyjne oraz techniczne w obsłudze FIZ, w ramach którego oferuje następujące usługi:

 • rejestrowanie zapisów, zmian właścicieli, żądania wykupu
 • obsługa operacyjna subskrypcji na certyfikaty inwestycyjne
 • rejestrowanie i zmiana danych uczestników, reprezentantów, pełnomocników oraz beneficjentów rzeczywistych
 • wyjaśnianie niezgodności
 • prowadzenie rejestru GIIF wraz z raportowaniem
 • wysyłanie uczestnikom potwierdzeń dokonania wpłaty, przydziału Certyfikatów, przeniesienia praw własności, wykupu, wyciągu rocznego oraz korespondencji związanej z dostępem do kanałów zdalnych
 • udostępnianie internetowego systemu do prowadzenia ewidencji uczestników oraz systemu do informacji o stanie inwestycji
 • przygotowywanie raportów
 • przekazywanie pełnej repliki ewidencji uczestników
 • umożliwienie autoryzacji zmian wprowadzonych do ewidencji
 • naliczanie premii finansowej
 • przetwarzanie danych oraz utrzymywanie bazy i aplikacji
 • prowadzenie infolinii informacyjnej w zakresie informacji o saldzie na rejestrze

Czytaj więcej

Zagraniczne Fundusze Inwestycyjne

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Oferujemy pełnienie funkcji przedstawiciela funduszu oraz sub-agenta transferowego.

W ramach obsługi zagranicznych funduszy inwestycyjnych zapewniamy:

Obsługa Funduszy

 • ewidencjonowanie danych uczestników
 • obsługa zleceń finansowych i niefinansowych
 • replikacja danych do funduszu lub agenta transferowego
 • wysyłka potwierdzeń transakcji, materiałów informacyjnych oraz innej korespondencji
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • pełnienie roli przedstawiciela funduszuWsparcie Dystrybucji

 • prowadzenie rejestru dystrybutorów oraz sprzedawców
 • obsługa sprzedawców poprzez Contact/Call Center
 • udostępnienie dystrybutorom serwisu internetowego do przyjmowania zleceńObsługa Klienta

 • obsługa uczestników poprzez Contact/Call Center
 • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
 • udostępnienie uczestnikom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji oraz możliwość składania zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • sprzedaż jednostek telefonicznie oraz poprzez serwis internetowy

Czytaj więcej

Pracownicze Fundusze Emerytalne

Jesteśmy pierwszym agentem transferowym, który rozpoczął obsługę pracowniczego funduszu emerytalnego. Obsługujemy obydwa działające na rynku Pracownicze Towarzystwa Emerytalne.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków
 • przeliczanie na jednostki rozrachunkowe składek na rachunkach
 • obsługa wpłat, wypłat i wpłat transferowych
 • obsługa procesów związanych z dziedziczeniem oraz podziałem środków
 • wprowadzanie, administrowanie i bezpieczne przechowywanie danych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • wykonywanie operacji finansowych na rachunkach bankowych funduszu
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka korespondencji

Obsługa Klienta

 • Contact /Call Center
 • automatyczna informacja telefoniczna (IVR)
 • archiwizacja zapisów rozmów telefonicznych
 • przyjmowanie, weryfikacja prawidłowości i kompletności dyspozycji
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Czytaj więcej