Informacja o Administratorze danych osobowych

Pekao Financial Services Sp. z o. o., jako administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. zawierania i wykonywania umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, utrzymywania bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert, kontaktowania się z Pekao Financial Services Sp. z o.o.,
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o., za które uznaje się w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, informatyczne, a także podmioty, dla których Pekao Financial Services świadczy usługi Agenta Transferowego.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do: wykonywania umów związanych
  z prowadzoną działalnością gospodarczą, utrzymywania bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert, kontaktowania się z Pekao Financial Services Sp. z o.o., wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 • W Pekao Financial Services Sp. z o. o. Pan Marek Osiński został wyznaczony na inspektora ochrony danych.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przeniesienia.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: IOD@pekao-fs.com.pl