Dystrybutor

INFORMACJA

O PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO PROWADZĄCYM DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Dz.U. z 2013 r. poz. 847).

Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dalej zwana „Pekao FS” prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez następujące towarzystwa inwestycyjne:

 • Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Legg Mason TFI S.A.
 • Generali Invest CEE PLC

 

Zezwolenie

Pekao FS prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20.11.2001 r. Nr DFN1-4051-167/01.

 

Sposoby komunikowania się Klientów z Pekao FS

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15,

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.:

 • korespondencyjnie na adres Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 06 43, (+48 22) 310 96 43),

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: (+48 22) 640 09 84.

 

Przekazywanie zleceń przez Klientów

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40 w ramach Systemu TelePioneer,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15 (w zakresie Pracowniczego Programu Oszczędnościowego i Planu Mieszkaniowego),
 • za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi ePioneer (https://epioneer.pekao-fs.com.pl);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.pioneer.com.pl, w zakładce „Dokumenty funduszy”.

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.:

 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40,
 • za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi Funds on-line Uczestnik (https://leggmason.fol.com.pl/);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl.

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS – ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa: zlecenia sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz wypowiedzenie umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 

Podstawowy zakres usług

- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu, poczty oraz systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci Internet,

- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów, w tym informacji o zleceniach Klientów w formie plików elektronicznych, do podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych,

- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.

 

Reklamacje

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • pod numerami telefonów 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15,

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.:

 • pod numerami telefonów 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 40, (+48 22) 310 96 40, faks: (+48 22) 640 06 43,

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • pod numerem telefonu (+48 22) 640 09 84.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

Konflikt interesów

W związku z prowadzoną działalnością dotyczącą pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, Pekao FS wdrożył i stosuje regulacje wewnętrzne, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie już powstałymi.

Powyższe regulacje wskazują okoliczności powstawania, sposoby zapobiegania oraz metody zarządzania konfliktem interesów rozumianym jako sprzeczności pomiędzy interesem Pekao FS i obowiązkiem działania przez Pekao FS w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Pekao FS okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów.

W sytuacji, gdy struktura organizacyjna oraz regulacje wewnętrzne Pekao FS nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia.

Szczegółowe informacje o zasadach postępowania Pekao FS odnośnie zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzania już powstałymi, przekazywane są na żądanie Klienta.

 

Koszty i opłaty

W związku z transakcjami dotyczącymi jednostek uczestnictwa Klient ponosi koszty wskazane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w prospektach informacyjnych oraz kluczowych informacjach dla inwestorów – w postaci: opłaty manipulacyjnej, opłaty odkupieniowej,  opłaty za zarządzanie. Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek dochodowy.

Dodatkowo poniżej, w celach informacyjnych prezentujemy formularz testu adekwatności przygotowany przez Pekao FS wspólnie z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 538), na podstawie którego Pekao FS bada i ocenia czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta.

 

Uwaga!

Wypełnienie poniższego formularza testu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Pekao FS oceny czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta, w związku z czym wynik należy traktować wyłącznie w kategoriach informacyjnych.

Na końcu testu znajduje się instrukcja oceny testu.

 

TEST ADEKWATNOŚCI            pdf