Dystrybutor

INFORMACJA

O PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO PROWADZĄCYM DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Dz.U. z 2017 r. poz. 769).

 

Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dalej zwana „Pekao FS” prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez następujące towarzystwa inwestycyjne:

 • Pekao TFI S.A.
 • Esaliens TFI S.A.
 • Generali Invest CEE

 

Zezwolenie

Pekao FS prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20.11.2001 r. Nr DFN1-4051-167/01.

 

Sposoby komunikowania się Klientów z Pekao FS

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40 (koszt według taryfy operatora),
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15 (koszt według taryfy operatora),

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • korespondencyjnie na adres Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40 (koszt według taryfy operatora),
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 06 43, (+48 22) 310 96 43 (koszt według taryfy operatora),

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: (+48 22) 640 09 84.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl

 

Przekazywanie zleceń przez Klientów

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40 w ramach Systemu TeleFunduszePekao (koszt według taryfy operatora),
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15 (w zakresie Pracowniczego Programu Oszczędnościowego i Planu Mieszkaniowego), (koszt według taryfy operatora),
 • za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao (https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.pekaotfi.pl, w zakładce „Dokumenty funduszy”. 

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40, (koszt według taryfy operatora);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE:

 • zlecenia wypowiedzenia umowy, wniosek o wykupienie, zmiana danych/usług, oświadczenie o rezydencji podatkowej inwestora będącego osobą fizyczną – osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

 

Podstawowy zakres usług

- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu, poczty oraz systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci Internet,

- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów, w tym informacji o zleceniach Klientów w formie plików elektronicznych, do podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych,

- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.

- udostępnianie Klientom materiałów informacyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych.

- udzielanie Klientom informacji dotyczących warunków przyjmowania zleceń przez Pekao FS.

 

 

Reklamacje

Reklamacje Klientów na działalność Pekao FS mogą być składane korespondencyjnie na adres Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa oraz:

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • pod numerami telefonów 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15 (koszt według taryfy operatora),

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • ustnie – za pośrednictwem Infolinii pod numerami telefonów 801 12 22 12, (+48 22)  640 06 40 lub (+48 22)  310 96 40 (koszt według taryfy operatora),

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE:

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

Konflikt interesów

W związku z prowadzoną działalnością dotyczącą pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, Pekao FS wdrożył i stosuje regulacje wewnętrzne, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie już powstałymi.

Powyższe regulacje wskazują okoliczności powstawania, sposoby zapobiegania oraz metody zarządzania konfliktem interesów rozumianym jako sprzeczności pomiędzy interesem Pekao FS i obowiązkiem działania przez Pekao FS w sposób rzetelny
z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Pekao FS okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów.

W sytuacji, gdy struktura organizacyjna oraz regulacje wewnętrzne Pekao FS nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia.

Szczegółowe informacje o zasadach postępowania Pekao FS odnośnie zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzania już powstałymi, przekazywane są na żądanie Klienta.

 

Koszty i opłaty

W związku z transakcjami dotyczącymi jednostek uczestnictwa Klient ponosi koszty wskazane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w prospektach informacyjnych oraz kluczowych informacjach dla inwestorów – w postaci: opłaty manipulacyjnej, opłaty odkupieniowej, opłaty za zarządzanie. Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek dochodowy.

Dodatkowo poniżej, w celach informacyjnych prezentujemy formularz testu adekwatności przygotowany przez Pekao FS wspólnie z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1444), na podstawie którego Pekao FS bada i ocenia czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta.

 

Uwaga!

Wypełnienie poniższego formularza testu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Pekao FS oceny, czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta, w związku z czym wynik należy traktować wyłącznie w kategoriach informacyjnych.

Na końcu testu znajdują się odpowiedzi.

 TEST ADEKWATNOŚCI            pdf    

 

Lista funduszy inwestycyjnych, z którymi Pekao Financial Services Sp. z o.o. ma zawarte umowy, których przedmiotem jest pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa (zgodnie z art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi)