Dystrybutor

INFORMACJA

O PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO PROWADZĄCYM DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Dz.U. z 2013 r. poz. 847).

Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dalej zwana „Pekao FS” prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez następujące towarzystwa inwestycyjne:

 • Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Esaliens TFI S.A.
 • Generali Invest CEE PLC

 

Zezwolenie

Pekao FS prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20.11.2001 r. Nr DFN1-4051-167/01.

 

Sposoby komunikowania się Klientów z Pekao FS

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15,

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • korespondencyjnie na adres Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 06 43, (+48 22) 310 96 43),

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: (+48 22) 640 09 84.

 

Przekazywanie zleceń przez Klientów

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40 w ramach Systemu TelePioneer,
 • za pośrednictwem faksu pod numerem: (+48 22) 640 48 15 (w zakresie Pracowniczego Programu Oszczędnościowego i Planu Mieszkaniowego),
 • za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi ePioneer (https://epioneer.pekao-fs.com.pl);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.pioneer.com.pl, w zakładce „Dokumenty funduszy”.

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • za pośrednictwem telefonu pod numerem: 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44, (+48 22) 640 06 40 (+48 22) 310 96 40,
 • za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Esaliens24 (https://Esaliens24.pl/);

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych, dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS – ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa: zlecenia sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz wypowiedzenie umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 

Podstawowy zakres usług

- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu, poczty oraz systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci Internet,

- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów, w tym informacji o zleceniach Klientów w formie plików elektronicznych, do podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych,

- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.

 

Reklamacje

1) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A.:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • pod numerami telefonów 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15,

2) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A.:

 • pod numerami telefonów 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 40, (+48 22) 310 96 40, faks: (+48 22) 640 06 43,

3) odnośnie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Invest CEE PLC:

 • osobiście w siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • pod numerem telefonu (+48 22) 640 09 84.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

Konflikt interesów

Pekao FS wdrożył i stosuje regulacje wewnętrzne, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktom interesów oraz zarządzanie już powstałymi.

Przez konflikt  interesów rozumie się sprzeczność pomiędzy interesem Pekao FS a obowiązkiem działania przez Pekao FS w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Pekao FS okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów.

W sytuacji podejrzenia powstania konfliktu interesów, informacja o konflikcie zostanie ujawniona Klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia.

Szczegółowe informacje o zasadach postępowania Pekao FS odnośnie zapobiegania powstawaniu konfliktom interesów oraz zarządzania już powstałymi, przekazywane są na żądanie Klienta.

 

Koszty i opłaty

Klient ponosi koszty i opłaty wskazane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w prospektach informacyjnych oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek dochodowy na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego.

 

Uwaga!

Wypełnienie poniższego formularza testu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Pekao FS oceny czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta, w związku z czym wynik należy traktować wyłącznie w kategoriach informacyjnych.

Na końcu testu znajduje się instrukcja oceny testu.

 

TEST ADEKWATNOŚCI            pdf