Dystrybutor

 

INFORMACJA

O PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO PROWADZĄCEJ DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH1

 

Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu (prowadzi dystrybucję) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz tytułów uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s.


Firma podmiotuPekao Financial Services Sp. z o.o. (dalej zwana „Pekao FS”)


Zezwolenie

 

zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie dystrybucji z dnia 20.11.2001 r.
Nr DFN1-4051-167/01

 


Sposoby komunikowania się Klientów/ dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni
kontakt Klientów z Pekao FS


dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa (osobiście lub korespondencyjnie)
 • telefon*: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40
 • faks*: (+48 22) 640 48 15
 • mail: PekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl

dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s.:

 • adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa (osobiście lub korespondencyjnie)
 • telefon*: (+48 22) 640 09 84
 • mail: generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl

Sposoby przekazywania zleceń do Pekao FS

 


do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • osobiście ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
 • za pośrednictwem telefonu*: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22) 640 48 40 w ramach Systemu TeleFunduszePekao
 • za pośrednictwem faksu*: (+48 22) 640 48 15 w zakresie Pracowniczego Programu Oszczędnościowego
 • za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao (https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl) oraz Usługi ePPK Pekao TFI (https://epekaotfi.pl/uczestnik)

do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s.:

 • osobiście ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

Podstawowe zasady prowadzenia dystrybucji przez Pekao FS

 


Zakres dystrybucji Pekao FS i rodzaje przyjmowanych zleceń są wskazane na stronie www.pekao-fs.com.pl.

Pekao FS prowadzi dystrybucję w zakresie i na zasadach określonych w umowach dystrybucyjnych zawartych pomiędzy Pekao FS a funduszami inwestycyjnymi.

Pekao FS nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Podstawowy zakres usług w zakresie prowadzenia dystrybucji przez Pekao FS obejmuje:

 • przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli i wiedzy związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu, poczty oraz systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci Internet,
 • przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów, w tym informacji o zleceniach Klientów w formie plików elektronicznych, do podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych,
 • rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością,
 • udostępnianie Klientom materiałów informacyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych,
 • udzielanie Klientom informacji dotyczących warunków przyjmowania zleceń przez Pekao FS.

Pekao FS w zakresie prowadzenia dystrybucji, nie przyjmuje wpłat na nabycie ani nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe zasady prowadzenia dystrybucji przez Pekao FS  zawiera Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Pekao Financial Services Sp. z o.o., („Regulamin”) , który jest dostępny na stronie internetowej www.pekao-fs.com.pl.

Szczegółowe informacje odnośnie przyjmowania zleceń przez Pekao FS zawierają także prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych, regulamin funduszu zagranicznego.


Reklamacje

 


W sprawie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A.:

 • adres: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa (osobiście, korespondencyjnie)
 • telefon*: 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, faks: (+48 22) 640 48 15

W sprawie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s.:

 • adres: Pekao  Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa (osobiście, korespondencyjnie)
 • telefon*:  (+48 22) 640 09 84 
 • mail: generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie maksymalnie 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.


Konflikt interesów

 


W związku z prowadzeniem dystrybucji, Pekao FS wdrożył i stosuje regulacje, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie już powstałymi.

Regulacje te wskazują sposoby zapobiegania oraz metody zarządzania konfliktem interesów rozumianym jako znane Pekao FS okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Pekao FS lub osoby z nim powiązanej a obowiązkiem działania przez Pekao FS w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami Klientów Pekao FS.

Informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu konfliktu interesu oraz zarządzania zaistniałym konfliktem interesów zawarte są także w Regulaminie.

Szczegółowe informacje o powyższych zasadach przekazywane są na żądanie Klienta.

W sytuacji, gdy organizacja oraz regulacje wewnętrzne Pekao FS nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia.


Informacja o świadczeniach przyjmowanych
lub przekazywanych
przez Pekao FS w związku z działalnością dystrybucyjną

 


Pekao FS może otrzymywać opłaty manipulacyjne zapłacone przez Klientów w związku ze złożonymi zleceniami związanymi z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.

Pekao FS, jako prowadzący dystrybucję, otrzymuje od Pekao TFI S.A. oraz Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s świadczenia pieniężne (zachęty) związane z prowadzoną dystrybucją, mające na celu poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Klientów. Przyjęcie takich świadczeń nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Pekao FS w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów Pekao FS. Informacja o przyjmowaniu takich świadczeń, w tym o ich istocie i wysokości, jest przekazywana Klientowi przez Pekao FS w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności przed rozpoczęciem świadczenia usługi dystrybucyjnej.

W związku z transakcjami dotyczącymi jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa Klient ponosi koszty funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych wskazane przez:

 • Pekao TFI S.A. w prospektach informacyjnych oraz kluczowych informacjach dla inwestorów, w postaci: opłaty manipulacyjnej, opłaty odkupieniowej, opłaty za zarządzanie;
 • Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s. w prospekcie informacyjnym, cenniku oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek dochodowy. Fundusz zagraniczny zarządzany przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s. podlega przepisom podatkowym Republiki Irlandzkiej, co może wpływać na indywidualną sytuację podatkową inwestora.


Lista funduszy inwestycyjnych,
z którymi Pekao FS ma zawarte umowy dystrybucyjne


Aktualna lista funduszy dostępna jest w linku pod niniejszą tabelą.


Miejsca prowadzenia działalności dystrybucyjnej przez Pekao FS


W siedzibie Pekao FS: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, w dni robocze, w godzinach
9-17, lub poza siedzibą na zasadach określonych w Regulaminie.


[1] Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

*koszt według taryfy operatora

 


Dokumenty – Dystrybutor 


 

Lista funduszy inwestycyjnych, z którymi Pekao FS ma zawarte umowy dystrybucyjne

 

Zakres dystrybucji Pekao Financial Services Sp. z o.o., 
Rodzaje zleceń i innych oświadczeń przyjmowanych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o
.

 

Pozostałe dokumenty