ISAE 3402

Pekao FS od 2011 roku corocznie poddaje się badaniu audytorskiemu, zgodnemu ze standardem ISAE 3402.

ISAE 3402 jest międzynarodowym standardem, zgodnie z którym niezależny audytor wydaje opinię, będącą częścią i zarazem podsumowaniem Raportu, na temat systemu kontroli wewnętrznej organizacji świadczącej usługi. Raport przeznaczony jest dla klientów oraz ich audytorów. Każdego roku niezależny audytor stwierdzał, że mechanizmy kontrolne w Pekao FS są właściwie zaprojektowane, spełniają swoje funkcje i działają efektywnie.