Kontakt

Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Park Postępu
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

tel.: +48 22 640 09 01
fax: +48 22 640 09 02

e-mail: kontakt@pekao-fs.com.pl

NIP: 521-29-08-422

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030306

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: IOD@pekao-fs.com.pl