O firmie

Pekao Financial Services Sp. z o.o. od 1992 roku świadczy usługi outsourcingowe dla instytucji finansowych.
Spółka specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, funduszy własności pracowniczej oraz pracowniczych funduszy emerytalnych.

Dane rejestrowe:
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Park Postępu
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

NIP: 521-29-08-422

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030306
Kapitał Zakładowy: 6 767 000 zł

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Pekao Financial Services Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, tel. +48 22 640 09 01, jako administrator danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. dla celów, jakimi są kontaktowanie się z Pekao Financial Services Sp. z o.o.; przyjmowanie, składanie ofert, zapytań ofertowych do Pekao Financial Services Sp. z o.o.,
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które uznaje się w szczególności: nawiązywanie relacji handlowych, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, informatyczne, a także podmioty, dla których Pekao Financial Services Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie jej przedmiotu działalności.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 4. W Pekao Financial Services Sp. z o. o. Pan Marek Osiński został wyznaczony na inspektora ochrony danych.
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przeniesienia danych.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: IOD@pekao-fs.com.pl