O firmie

Pekao Financial Services Sp. z o.o. od 1992 roku świadczy usługi outsourcingowe dla instytucji finansowych.
Spółka specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, funduszy własności pracowniczej oraz pracowniczych funduszy emerytalnych.
Pekao Financial Services pozostaje w 100% własnością Banku Pekao SA.

Dane rejestrowe:
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Park Postępu
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

NIP: 521-29-08-422

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030306
Kapitał Zakładowy: 4 500 000 zł